Wykonywanie prac a wykonanie zadania to zupełnie różne sprawy

Staranność, nowoczesny sprzęt i profesjonalizm połączony z wieloletnim doświadczeniem prowadzą do celu.

Szybko, fachowo i precyzyjnie – Toruń 2010

Bezwykopowa przebudowa urządzeń melioracji wodnych z wykorzystaniem technologii mikrotunelowania na terenie Jordanek w Toruniu.

Przewierty w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. A jednak można!

Projekt pod nazwą: „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w mieście Łodzi. Etap I”

Budowa kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu dla miasta Chorzowa

Pierwotnie projekt zakładał wykonanie kanalizacji DN600 w znacznej części metodą przewiertu sterowanego teleoptycznie.

Upadek kolejnego mitu o niewykonalności roboty mikrotunelowej

W lipcu 2007 r. w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz polepszenia warunków bytowych mieszkańców Torunia północnego.

Budowa kolektora odciążającego DN900 w Zielonej Górze

Jednym z mikrotunelowych zadań PRI INKOP w 2007 r. był projekt „Budowa kolektora odciążającego DN900 mikrotuneling w ulicy Sikorskiego” w Zielonej Górze o łącznej długości 663 m.