W lipcu 2007 r. w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz polepszenia warunków bytowych mieszkańców Torunia północnego.