GILDEMEISTER Archiwum

Upadek kolejnego mitu o niewykonalności roboty mikrotunelowej

W lipcu 2007 r. w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz polepszenia warunków bytowych mieszkańców Torunia północnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelowania

29 kwietnia 2005 roku rozpoczęto realizację inwestycji mającej na celu uzbrojenie terenu pod przyszłe obiekty przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej, we Wrocławiu.