2011, Wrocław

Mikrotunelowanie dla magistrali wodociągowej

Autor: Rafał Rak, dnia 17 października 2011

Instalacja wodociągu DN800 na długości 775 m z wykorzystaniem metody mikrotunelowania na odcinku blisko 220 m z zastosowaniem rur GRP DA1280 i sztywności obwodowej SN 160 000.Zadanie pn. „Budowa magistrali wodociągowej południowej DN800 w ulicy Agrestowej, etap D” we Wrocławiu polegało na budowie rurociągu na długości 775 m. Wykonawcą tego zlecenia zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Inkop z Krakowa. Projektanci zdecydowali o wykonaniu części prac metodą mikrotunelowania. Podjęcie prac wykopowych znacznie utrudniłoby życie mieszkańców ul. Agrestowej, gdyż jest to teren o szeregowej zabudowie jednorodzinnej. Długość odcinka, który miał być wykonany metodą bezwykopową wynosił 219,3 mb. Odległość tę pokonano w jednym odcinku z zastosowaniem jednej stacji pośredniej, która okazała się niezbędna przy tak długim mikrotunelu. Do wykonania tego odcinka zastosowano rury GRP o średnicy DA1280 i sztywności obwodowej SN 160 000.

W dniu 28 marca br. przystąpiono do realizacji zadania. Komora startowa K2 o rozmiarach 5,5 m × 5,5 m została wykonana z grodzic G62 pogrążonych metodą wciskania ze względu na bliskie sąsiedztwo domów jednorodzinnych, jak również z powodu wysokiego poziomu wody gruntowej o napiętym zwierciadle. Podczas przygotowania dna komory zastosowaliśmy trudną, ale możliwą do wykonania w tym przypadku, metodę betonowania pod wodą.

Problemem podczas tej realizacji nie okazała się ani długość odcinka, ani też trudne warunki gruntowo-wodne, gdyż z takimi problemami spotykamy się na co dzień podczas realizacji inwestycji na terenie całej Polski. Największym problemem, jakiemu musieliśmy stawić czoła, było bardzo małe przykrycie gruntowe projektowanego ciągu rurowego – średnio wynosiło ok. 2,5 m, a w skrajnych przypadkach nawet 1,5 m. Przy gęstej zabudowie jednorodzinnej, dużej bliskości budynków, licząc od osi rurociągu (ok. 10–12 m), i dużym zagęszczeniu instalacji podziemnych stanowiło nie lada wyzwanie dla operatora zestawu mikrotunelowego.

Inwestor w fazie projektowania nie wyraził zgody na zwiększenie przykrycia gruntowego, tłumacząc to dużymi kosztami ewentualnej awarii magistrali wodnej. Trzeba więc było sobie radzić inaczej. Prace związane z przewiertem rozpoczęliśmy pod koniec marca. Zadaniem operatora było m.in. bardzo umiejętne dozowanie płuczki bentonitowej tak, aby nie wypływała ona na powierzchnię terenu, ani też do instalacji podziemnych, przykanalików i kolektorów kanalizacyjnych, zlokalizowanych zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od budowanego rurociągu. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem zasadniczego odcinka metodą mikrotunelowania pozostało jeszcze „tylko” wprowadzenie do rur GRP magistrali DN800 z żeliwa sferoidalnego. Proces montażu rur był bardzo wymagający – należało wciągnąć 220 m rury do wykonanego wcześniej przewiertu DA1280. Prace musiały być wykonane z należytą starannością, aby nie nastąpiło przypadkowe rozszczelnienie połączeń. Trzeba pamiętać, iż magistrala jest poddawana próbie szczelności pod ciśnieniem min. 10 atmosfer, a połączenia rur nie są widoczne, jak w przypadku rur układanych metodą tradycyjną.

Nazwa

Opis

 
 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry