Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.R.I. INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1)  udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2)  działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3)  obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4)  niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
5)  prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi wniosków, petycji,  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Uprawnienia. RODO przyznaje Pani/Panu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgoda była wtrażona.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Pani/Panu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Pani/Panu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Pani/Panu zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możecie również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Pani/Panu informacji o tym, jakie dane na Pani/Pana temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślecie wiadomość na adres rodo@inkop.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Panią/Pana informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP

ul. Komuny Paryskiej 5,
30-389 Kraków

Sekretariat
+48 12 262 15 22
 
+48 695 101 999
Wynajem sprzętu
+48 695 101 722
    

Do góry